Matreiya Buddha - Buddha of the Future

Bouddha Matreiya(1991) Le Lieu Saint du Bouddha du futur Matreiya

Le Gaya  du Bouddha Matreiya a été inaugurée le 3/08/1991.