GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT TẠI CANADA

       THE UNION OF VIETNAMESE BUDDHIST CHURCHES IN CANADACelebration Quan Am Nam Hai Buddha

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu .Ni Phật.....Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni : Pháp thể khinh an, Đại nguyện viên thành, Chúng sanh dị độ. Kính chúc tất cả quý vị vào thăm trang nhà của Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn: Thân tâm an lạc, Tinh Tấn dũng mãnh, Thực hành hạnh nguyện lúc sơ tâm, ngõ hầu đạt được an lạc ngay trong hiện tại và tại đây, ngưỡng nguyện đến tất cả mọi người, hãy trao cho nhau những niềm vui , cùng nhau chia xẻ những kinh nghiệm tu tập, xa lìa mọi việc ác, thành tựu những việc lành. Nỗ lực tinh tấn cùng nhau tu tập, khuyến khích nhau trong cuộc sống hằng ngày , Cùng bước đi trên con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy; Để mang lại sự an lạc cho tự thân và toàn thể nhân loại."

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

DTLTBS & HNT Copyright © 2007-2027 HDMI VANDUC4ME All Rights Reserved. Managed, Developed and Revamped WITH PRIDE by JHM.

BEST VIEW WITH RESOLUTIONS 1024X768 On M/S EXPLORER . REQUIRED FLASH MX AND SHOCKWAVE PLAYER. MAIN SERVER POWERED BY phpBBHDMI

    The Number of Net Readers Since 08/08/2007